REGULAMIN KONKURSU „Rośnij z 4D”

REGULAMIN KONKURSU „Rośnij z 4D”

(„Konkurs”)

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest 4D GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza nr 22/5), posiadająca nr REGON: 386064720 i NIP: 6762580594, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000841511, (dalej „Spółka” „4D” „Organizator”).

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej "Regulamin"), dostępnym w Spółce, a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Regulamin jest również dostępny na stronie internetowej Organizatora.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2

Cel i finansowanie Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych Organizatora i Uczestników – podmiotów stowarzyszonych w sieci 4D Grupa.

2. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie w związku i w trakcie III Kongresu i Targów Dekarzy, Blacharzy, Cieśli DACH FORUM w dniach 12-13.01.2024 . (dalej: „Targi”)

§ 3

Uczestnicy Konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie podmioty, które:

a. mieszkają/mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

c. pełnoletnie

d. prowadzą działalność gospodarczą w dowolnej formie w branży dekarzy, blacharzy lub cieśli, w tym ich pracowników i współpracowników

e. wezmą udział w III Kongresie i Targach Dekarzy, Blacharzy, Cieśli DACH FORUM w dniach 12-13.01.2024 r.,

(dalej: „Uczestnik Konkursu” lub „Uczestnik”).

§ 4

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 12.01.2024 r. do dnia 5.05.2024 r. oraz składa się z III etapów, gdzie:

a. I etap konkursu trwa w dniach 12-13.01.2024 r. w trakcie III Kongresu i Targów Dekarzy, Blacharzy, Cieśli DACH FORUM (pobranie voucherów)

b. II etap konkursu trwa w dniach 15.01.-14.04.2024 (termin na złożenie zamówienia)

c. III etap konkursu trwa w dniach 1.04.-15.05.2024 (termin realizacji voucherów)

(dalej łącznie „Czas Trwania Konkursu”).

§ 5

Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. wziąć udział w Targach,

b. zapoznać się z Regulaminem,

c. pobrać od Organizatora w trakcie Targów voucher (dalej: „Voucher”), pobranie Vouchera oznacza akceptację Regulaminu,

d. złożyć zamówienie w okresie 15.01.-31.03.2024 na minimalną kwotę 5.000 zł netto u jednego z Partnerów Handlowych 4D Grupy (lista Partnerów Handlowych znajduje się pod adresem https://4dgrupa.pl/hurtownie/

e. uzyskać pieczątkę we właściwym polu Vouchera od Partnera Handlowego 4 D Grupy potwierdzająca fakt złożenia zamówienia

f. przesłać skan lub zdjęcie Vouchera do dnia 5.05.2024 r. na adres mailowy marketing@4dgrupa.eu (mailto:marketing@4dgrupa.eu) wraz z informacją, czy Nagroda ma zostać przesłana na wskazany adres (wtedy należy wskazać adres do przesłania Nagrody) czy też Nagroda zostanie odebrana osobiście w siedzibie Partnera Handlowego u którego zostało złożone zamówienie (wtedy należy wskazać Partnera Handlowego u którego nastąpi odbiór Nagrody).

§6

Nagrody

1.Nagrodami (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie jest gadżet – niespodzianka Organizatora.

2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Laureatowi nie przysługuje też prawo scedowania (przeniesienia) prawa do Nagrody na osobę trzecią.

§ 7

Wyłonienie Laureatów oraz wydanie Nagród

  • Komisja Konkursowa składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora w terminie do 1.04.-15.05.24 dokona weryfikacji zgłoszeń podmiotów ubiegających się o Nagrodę, m. in. poprzez weryfikację informacji o ilości złożonych zamówień bezpośrednio u Partnerów Handlowych 4D Grupy.
  • W przypadku pozytywnej weryfikacji, gadżet – niespodzianka Organizatora zostanie przesłany do Uczestnika w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) - na cele realizacji Konkursu.

§ 9

Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamację należy zgłosić:

a. na adres korespondencyjny Organizatora

b. albo drogą elektroniczną na adres: marketing@4dgrupa.eu

3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora.

4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane Uczestnika, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania.

6. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja, w każdym przypadku może w drodze wiadomości e-mail.

§ 10

Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.12.2023 roku.

Bądź z nami

w kontakcie

4D Grupa Sp. z o.o. | Coded by Bravelab | Designed by D|Studio*